ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์นับจำนวนจุสินทรีย์ในอาหาร การขี้บ่งเชื้อก่อโรคทางอาหาร การแปรผลการตรวจวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารและผลิตผลเกษตร การถนอมอาหาร และการเน่าเสียของอาหาร รวมถึงเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาทางอาหารและข้อกำหนดกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้อง

            Laboratory practices relating to basic microbiology; microbiological testing, enumeration, foodborne pathogen identification and interpretation of the obtained data relating to food and agricultural quality and safety, food preservation and food spoilage; associated microbiological criteria of food and agricultural products defined in food regulatory body.