เทคนิคทางจุลชีววิทยา ประกอบด้วย การทำให้ปราศจากเชื้อ การถ่ายเชื้อ และการแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์และการย้อมสีจุลินทรีย์ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ การนับจำนวนจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ การแยกและบ่งชี้ชนิดของจุลินทรีย์ทาง ชีวเคมีและทางชีวโมเลกุล วิทยาภูมิคุ้มกัน การทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

            Microbiological techniques including aseptic technique, sub-culture, and pure culture isolation; medium preparation; microscopy and staining; microbial culture preservation; microbial cells count; Factors involved in the growth of microorganisms in food; isolation and identification of microorganisms by biochemical and biomolecular methods; Immunology; Antigen-Antibody Interaction Test