หลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และจำลองระบบเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้น การวิเคราะห์การตอบสนองต่อเวลาและการออกแบบ การวิเคราะห์การตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม 

Automatic control principles, analysis and modeling of linear systems, stability of linear feedback systems, time domain analysis and design, frequency response analysis, design and compensation of control systems