ความสำคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค การสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อจำกัดและเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ สถิติที่เกี่ยวข้อง การจัดการโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

            The importance and role of product development in the food industry; systematic product development process; consumer behavior and consumer needs; new product ideas generation and screening; constraints and criteria in product design; product specification; related statistical analysis; project management; project feasibility study