อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย

โทร : 09 9390 9295

อีเมล์ : chayanis.d@psu.ac.th

นักวิทยาศาตร์รายวิชา : นันทรัตน์ ชุติจิรัฐติกาล 

โทร : 9613

อีเมล์ : nantarat.c@psu.ac.th