ประเมินผลรายวิชา 640-394 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (ตอน 03) เทอม 2/2561