การประเมินสุขภาพขั้นสูง ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ            ที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ในภาวะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต และวาระท้ายของชีวิต โดยบูรณาการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ผสมผสาน            ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวมในบริบทของพหุวัฒนธรรม

          (ภาษาอังกฤษ) Advanced health assessment; advanced nursing practice for adults and elders with complicated health problems in acute, chronic, critical and end-of-life phase by integrating concepts, theories, evidence- based related to nursing for adults and elders; emphasis on integrating eastern wisdom to holistic nursing care in multicultural context.

ประมวลรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 2019.docxประมวลรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 2019.docx