(ภาษาไทย)  ลักษณะทั่วไปของภาษาไทยและหลักการสําหรับการอภิปรายและการนําเสนอ การฝึกการอภิปรายและการนำเสนอหัวข้อทั่วไปเป็นภาษาไทย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจับประเด็น การจดบันทึก และการตอบคําถามในการอภิปรายและการนําเสนอ มารยาทและแบบแผนการฟังและการพูดในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย

(ภาษาอังกฤษ) General characteristics of Thai and principles for discussion and presentation; practice general discussions and presentations in informal and formal situations in Thai; learning how to make points, to take notes and to answer questions in discussions and presentations, etiquettes of listening and speaking in Thai social and cultural contexts.