รายวิชาตั้งขึ้นเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์การดูงาน กิจกรรมและการประเมินต่างๆสำหรับนักเรียนระดับมัธยมที่ได้รับอนุญาติเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์