วิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61