คำอธิบายรายวิชา

มโนทัศน์ของพยาธิสรีระของร่างกาย กลไกปฏิกิริยาตอบโต้และการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ

Concept of pathophysiology of human body; response mechanisms and adaptation under pathologic circumstances