ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เลือกสรรครอบคลุมการดูแลต่อเนื่องในกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ในภาวะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต และวาระท้ายของชีวิต โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ผสมผสาน  ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวมในบริบทของพหุวัฒนธรรม

             Advanced nursing practice for selected cases of adults and elders comprehending continuing care; by integrating concepts, theories, evidence base related to nursing for adults and elders with integrating eastern wisdom to holistic nursing care in multicultural context