หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Introduction to plant tissue culture technique) รวมทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง

ประกอบด้วยหัวข้อ

-Basic technique in plant tissue culture

-Approaches for improvement of secondary metabolite production

-Micropropagation

-Genetically engineered plant: transgenic plant and molecular pharming

นักศึกษาสามารถศึกษาลำดับการสอนได้ในแผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน powerpoint slide ได้จากเอกสารที่แนบ การทบทวนบทเรียน ศึกษาได้ใน Video Capture ค่ะ

อ.จุไรทิพย์