นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในกระบวนการสังเคราะห์ ผลิต พัฒนา ประกันคุณภาพ และ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา ของยาในกลุ่มSteroids, Narcotic analgesic and NSAIDs, Drugs for gout treatment, Thyroid functions & thyroid drugs, calcium homeostasis, Local Anti-infective agents, Antiepileptic drugs, CNS stimulants & Anti-parkinsonism, Antidepressants, Sedative-Hypnotics, Antipsychotic drugs & drugs & another CNS depressant, Agents for the treatment of peptic ulcer, Anesthetic agents: General and Local anesthetic agents, Anti-Neoplastic agents and Immuno-suppressive agents, haemopoietic growth factor, erythropoietin