หลักการออกแบบยา หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดซึม การกระจาย เมแทบอลิซึม และการขับออก ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ หรือยากึ่งสังเคราะห์ ของยาในกลุ่มยาต้านเบาหวาน ยาไทรอยด์ สมดุลของแคลเซียม ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ สเตียรอยด์และฮอร์โมน
(ภาษาอังกฤษ) (English) Principle of drug design; chemical and pharmaceutical principles influencing pharmacological activity with emphasis on structure activity relationship, receptor interaction and mechanism of drug action, physicochemical properties in relation to absorption, distribution, metabolism and excretion, as well as pharmacological indication of natural-, synthesized-, or semi-synthesized-drugs in different groups including anti-diabetic drugs, thyroid drugs, calcium homeostasis, autonomic nervous system agents, steroids and hormones