คำอธิบายรายวิชา ค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบในเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเคมีเภสัช ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้า เพื่อนำเสนอและอภิปราย

seminar pharm chem -1-62.pdfseminar pharm chem -1-62.pdf