ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในการจัดทำงบการเงิน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน การรายงานแยกตามส่วนงาน การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ประโยชน์และผลกระทบจากรายงานของผู้สอบบัญชี

Regulations of accounting professions for financial statements; estimating liabilities, contingent  liabilities  and  contingent  assets;  events  after  the  reporting  period;  segment  reports; preparing  interim  financial  statements;  disclosures  of  financial  reports;  tools  for  analyzing consolidated and separate financial statements; benefits and impacts of an auditor’s report