Course description
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับยาใหม่ แนวคิดใหม่ในการพัฒนายาและรูปแบบนำส่งยาใหม่ โดยมุ่งพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และคุณสมบัติต่างๆ กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิม เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิด ในการนำความรู้ไปใช้ในการคัดเลือกยา และพัฒนายาให้มีประสิทธิภาพ

Objectives
เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้แล้วมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. ค้นคว้าข้อมูลยาใหม่และแนวคิดใหม่ในการพัฒนายาและรูปแบบนำส่งยาในยาที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2. ประมวลข้อมูลยาเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและคุณสมบัติต่างๆกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิม
3. นำข้อมูลที่ค้นได้ในข้อ 1 และ 2 มานำเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน
4. สามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกยาและการพัฒนายาให้มีประสิทธิภาพ