หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระเบียบวิธีวิจัย (เขียนและการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์)

       การเขียนรายงาน การสร้างรูปภาพ การสร้างตาราง การเตรียมงานนำเสนอปากเปล่า การนำเสนอปากเปล่า เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

Writing report; preparation of graphics and tables; preparation for oral presentation; oral presentation in polymer science

จุดมุ่งหมายของรายวิชา Purposes of the course

  1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบแบบวิทยาศาสตร์ มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ การทำความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
  2. เพื่อให้นักเรียนเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ได้ เรียนรู้การประมวลผลและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนรายงาน
  3. ให้นักเรียนนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์ได้
  4. ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์