342-201: POLYMERIC MATERIALS

วัสดุพอลิเมอร์ (3((3)-0-6) หน่วยกิต)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้นของวัสดุพอลิเมอร์ ประเภทของวัสดุพอลิเมอร์ : พลาสติก และยาง ปฏิกิริยาและการสังเคราะห์พอ ลิเมอร์ สภาวะของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้างของพอลิเมอร์ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางความร้อน และ สมบัติทางกลของพอลิเมอร์ การทดสอบพื้นฐานของวัสดุพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ทางการค้าและการนำไปใช้

วัตถุประสงค์ของวิชา

1.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ปฏิกิริยาของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างพอลิเมอร์ต่อสมบัติทางกายภาพ และวิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น  (PLO 1.2 -วัสดุศาสตร์)

2.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจสภาวะและเทคนิคของการสังเคราะห์พอลิเมอร์ และสามารถเลือกเทคนิคการ สังเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม  (PLO 1.4 -วัสดุศาสตร์)

3.       เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมจริยธรรม  (PLO 2.1 -วัสดุศาสตร์)

4.       เพื่อให้นักศึกษามีการฝึกทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม  (PLO 3 -วัสดุศาสตร์)

5.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ทางการค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้  (PLO 4.1 - วัสดุศาสตร์)

6.       เพื่อให้นักศึกษาสามารถหาความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องวัสดุพอลิเมอร์ได้ด้วยตนเอง  (PLO 7 -วัสดุศาสตร์)