คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้าง กระบวนการทำงาน และกลไกในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์ ประกอบด้วย ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายของเสีย ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ กลไกการปรับตัวทางสรีรวิทยาในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาในห้องปฎิบัติการ

Structure, function and physiological regulation of the organ system functions in animals including the nervous system, the circulatory system, the muscular system, the respiratory system, the gastrointestinal system, the excretory system, the endocrine and reproductive system; mechanism of physiological adaptation to the environment; laboratory study.