คำอธิบายรายวิชา

          ทฤษฏี องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูและงานครู ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร อาคาร สถานที่ในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา สังเกต บันทึกผล เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

          Concept, theories, knowledge about teaching profession and work of teachers, operation in educational institutions, observation to learners, teachers, administrators, educational personnel, building in school and surrounding environment, analysis of real situation from study, observation and observation record, writing conclusion and reporting operation result