ความหมายและความสัมพันธ์ของการคิดชั้นสูงกับการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การใช้ข้อมูลและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบนพื้นฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน การจัดทำแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่

          Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship; development of higher order thinking; use of data and evaluation of business environment for making decision deliberately on alternative based on ethics, searching for business opportunity and perspective development of balanced and sustainable living; developing business ideas with modern business tools