ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และกฎหมายสาธารณสุขต่างๆ อันได้แก่พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องกับยา ยาเสพติดติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  อาหาร  เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสิทธิบัตร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม