หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การแบ่งผลกำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ