เทคโนโลยีทางเว็บและอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝั่งเซิรฟ์เวอร์ ด้วยภาษาสคริปต์ต่าง ๆ กลไกคุกกี้และเซสซั่น  ฐานข้อมูลและความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ