หลักการ วิธีการ นำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Principle and methodology of information system in the concept of human resource management; trend of information system for managing human resources; develop skills in information system for human resource management