การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทำแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ (Introduction to new entrepreneur creation: business environment analysis; survey for opportunity analysis; using business models with modern business tools