ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผู้นําทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ
การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การตดิ ต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทํางานเป็นทีม การจดั ทําโครงงานทางวิชาการในสถานศึกษา การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Theories and principles of educational administration; educational leadership; systematic thinking; organization culture learning; human relations in organizational communication; classroom management; educational quality assurance; team working; academic project management in educational institutions; workplace placement management; projects and activities for development; informational systems for classroom management, education for community development