ประเภทของถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล ชีววิทยาประชากร โครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในระบบ กำลังผลิตในทะเล การแลกเปลี่ยนในสายใยอาหาร บทบาทของสิ่งมีชีวิตต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี และการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลตามอิทธิพลของปัจจัยทางกายภายและชีวภาพที่มีต่อสัตว์แหล่งที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ในโลก ชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ มหาสมุทร และมนุษย์

Types of marine habitats; population biology; structures and interactions within the systems; marine productivity; trophodynamic coupling; roles of marine biota on biogeochemical cycles. And Distribution of marine animals by the influence of physical, climatic and biotic factors; biomes; the biogeography of islands, oceans and man

978-121 Biological Oceanography course outline 2-62.pdf978-121 Biological Oceanography course outline 2-62.pdf