กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจขององค์กร โมดูลหลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบฐานข้อมูล วงจรรายได้และวงจรค่าใช้จ่ายในธุรกิจ