คำอธิบายรายวิชา   

               262-211 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                   

               Teaching Practicum in School II  

               รายวิชาบังคับก่อน : 262-111 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Prerequisite: 262-111 Teaching Practicum in School I)

               ช่วยปฏิบัติงานสอนและงานในหน้าที่ครู (งานประจำชั้น ตรวจการบ้าน จัดทำป้ายนิเทศ สร้างสื่อ/อุปกรณ์ คุมชั้นเรียน สอนในบางหัวข้อ สอนซ่อมเสริม งานธุรการ งานห้องสมุด คุมแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง ฯลฯ) ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกและเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

               Assistance in teaching and other teaching responsibilities of teachers, homeroom, correction of homework, creating bulletin board, media and instrument, classroom supervision, teaching specific subject, teaching supplementary class, administrative affairs, library work, line-up control and activities at flag raising assembly, lesson learned presentation and knowledge sharing, observation record,  observation reflection and report writing on operation