แนวคิดในการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการริเริ่มธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน และด้านการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทน จากการลงทุน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ผลกระทบของธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม หลักการตัดสินใจในการเลือกลงทุนทางธุรกิจ