ใช้ในการกำหนดการเรียนและการสอบวิชา 215,216 - 222 Mechanics of materials I(ME-MtE) ในเทอม 2/2562