หลักการของการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบกราฟิก การวางโครงสี การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพงาน และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ