คำจำกัดความ และการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กฎหมายที่ใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร แหล่งที่มาทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประโยชน์ การใชและข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน

Definition and classification; legal regulation of dietary supplements, natural sources of dietary supplement; uses, usages and precautions of dietary supplements; herbal-drug interaction

Course Outline.docCourse Outline.doc