[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

WisdomกับGen chem

Re: WisdomกับGen chem

by Admin User -
Number of replies: 0

ผมถอนชื่อของน้องออกจากการเป็น Student ในรายวิชาให้แล้วครับ

895-171 wisdom of living  [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2310]
Gen Chem 324-103 (Acid-Base) [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=1576]