[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่มีรายวิชา200-103 Modern life for green love sec3

Re: ไม่มีรายวิชา200-103 Modern life for green love sec3

by Admin User -
Number of replies: 0

การจัดการรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาของ LMS2 ทำโดยผู้สอนครับ ดังนั้นต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชานี้ให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าไปในรายวิชาครับ