[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

Preparatory (Fundamental) English

Preparatory (Fundamental) English

by DOWRUNG PUNSAO -
Number of replies: 1

Preparatory (Fundamental) English

ช่วยแก้ไขให้ด่วนค่ะ ไม่สามารถ ทำควิสได้

In reply to DOWRUNG PUNSAO

Re: Preparatory (Fundamental) English

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

แก้ไขให้แล้วครับ สาเหตุเป็นเพราะรายชื่อของน้องในรายวิชานี้ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด ๆ แต่ว่าการจะเข้าทำ Quiz ถูกตั้งค่าไว้ว่าต้องสังกัดอย่างน้อย 1 กลุ่มครับ น่าจะเป็นเพราะน้องสมัครเข้ารายวิชานี้หลังจากที่อาจารย์ import รายชื่อนักศึกษาจากทะเบียนมาแล้วครับ