[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

Preparatory (Fundamental) English

 
Picture of DOWRUNG PUNSAO
Preparatory (Fundamental) English
by DOWRUNG PUNSAO - Saturday, 17 November 2018, 5:49 PM
 

Preparatory (Fundamental) English

ช่วยแก้ไขให้ด่วนค่ะ ไม่สามารถ ทำควิสได้

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: Preparatory (Fundamental) English
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Sunday, 18 November 2018, 7:42 PM
 

แก้ไขให้แล้วครับ สาเหตุเป็นเพราะรายชื่อของน้องในรายวิชานี้ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด ๆ แต่ว่าการจะเข้าทำ Quiz ถูกตั้งค่าไว้ว่าต้องสังกัดอย่างน้อย 1 กลุ่มครับ น่าจะเป็นเพราะน้องสมัครเข้ารายวิชานี้หลังจากที่อาจารย์ import รายชื่อนักศึกษาจากทะเบียนมาแล้วครับ