[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์

 
Picture of SRIRAT FUNGTOSATUM
แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์
by SRIRAT FUNGTOSATUM - Tuesday, 18 December 2018, 10:36 AM
 

แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์
เป็นการทดลองสร้างรายวิชา ไม่ได้ใช้จริงค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ศรีรัตน์

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: แจ้งลบรายวิชา 365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 19 December 2018, 11:05 AM
 

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาให้แล้วครับ
365-121 สัมผัสชีวิตแพทย์ [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=169]