[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102 The King 2/61

 
Picture of SIRINYA MANASO
001-102 The King 2/61
by SIRINYA MANASO - Tuesday, 15 January 2019, 12:07 AM
 

ไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบที่ 1 เรื่องหลักการทรงงานได้ค่ะ

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: 001-102 The King 2/61
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Tuesday, 15 January 2019, 10:39 AM
 

เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้กด Submit แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง หลักการทรงงาน จึงขอให้นักศึกษาเข้ามาทำแบบทดสอบ ที่ 1 อีกครั้ง โดยให้นักศึกษา กดปุ่ม Submit ทุกครั้งที่ปรากฏจากระบบ