[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

465-332

 
Picture of NAPATTRA SUKKEOW
465-332
by NAPATTRA SUKKEOW - Wednesday, 16 January 2019, 8:53 AM
 

ไม่สามารถเข้ารายวิชา 465-332 ได้ค่ะ

Picture of SUWAT ANATAKUNUPAKORN
Re: 465-332
by SUWAT ANATAKUNUPAKORN - Wednesday, 16 January 2019, 10:45 AM
 

ต้องติดต่อกับผู้สอนเพื่อให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาครับ

ข้อมูลของทะเบียนกับข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงนะครับ