[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

465-332

465-332

by NAPATTRA SUKKEOW -
Number of replies: 1

ไม่สามารถเข้ารายวิชา 465-332 ได้ค่ะ

In reply to NAPATTRA SUKKEOW

Re: 465-332

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ต้องติดต่อกับผู้สอนเพื่อให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าเป็นผู้เรียนในรายวิชาครับ

ข้อมูลของทะเบียนกับข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงนะครับ