[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

460-203

Re: 460-203

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

จากการตรวจสอบ ตอนนี้น้องมีชื่อเป็น Student ในรายวิชานี้แล้วนะครับ