[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชาฯ สำหรับวิทยาเขตตรัง

 
Picture of WEERAWUT KAEWKOOL
รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชาฯ สำหรับวิทยาเขตตรัง
by WEERAWUT KAEWKOOL - Friday, 8 February 2019, 12:58 PM
 

แก้ไขข้อมูลที่ส่งไปแต่กด submit ไปแล้ว

นาย วีรวุฒิ แก้วกูล รหัสนักศึกษา 6150011031 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ

 

เนื่องจากผมส่งงานไปแล้วแต่ต้องการจะแก้ไขข้อมูล แต่ผมกด submit ไปแล้ว ต้องการแก้ไขใบงาน ใบงาน 2-3-4 (สำหรับ Video 3)สำหรับวิทยาเขตตรังAssignment

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชาฯ สำหรับวิทยาเขตตรัง
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Friday, 8 February 2019, 1:08 PM
 

แก้ไขให้แล้วนะคะ