[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง

by FARIS AWAETEH -
Number of replies: 1

แก้ไขข้อมูลที่ส่งไปแต่กด submit ไปแล้ว

นาย ฟาร์ริศ อาแวเตะ รหัสนักศึกษา 6150011021

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการรัฐกิจ

 

เนื่องจากผมส่งงานไปแล้วแต่ต้องการจะแก้ไขข้อมูล แต่ผม

กด submit ไปแล้ว ต้องการจะแก้ไข

ใบงาน ใบงาน 2-3-4

(สำหรับ video3)สำหรับวิทยาเขตตรัง

In reply to FARIS AWAETEH

Re: รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

แก้ไขให้แล้วค่ะ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง