[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102

001-102

by NUR-IHSAN MASAMAE -
Number of replies: 1

ดิฉัน นางสาว นุรอีห์ซานด์ มะสาแม  6120710058 

nurihsanmasamae2@gmail.com  

tel.0611983755

ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับวิชา แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องหลักการทรงงาน พอดีดิฉันไปกดโดนแล้วออกมา จากนั้นพอจะเข้าไปทำ ในช่องขึ้นกากบาท เรื่องที่2 คืองานชิ้นที่3 ส่งไฟล์งานผิด แล้วไม่สามารถแก้ในระบบได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่หมดเวลากำหนดส่งจึงอยากให้ผู้ดูแลระบบช่วยแก้ไขให้หน่อยค่ะ 

 

In reply to NUR-IHSAN MASAMAE

Re: 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง