[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2561 (วข.ปัตตานี)

 
Picture of NUR-IHSAN MASAMAE
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2561 (วข.ปัตตานี)
by NUR-IHSAN MASAMAE - Friday, 8 February 2019, 5:56 PM
 

ฉบับแก้ไข 

ดิฉัน นางสาวนุรอีหซานด์  มะสาแม 6120710058

ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับวิชา แบบฝึกหัดที่1 เรื่องหลักการทรงงาน พอดีดิฉันไปกดโดนแล้วมา จากนั้นพอจะเข้าไปทำ ในช่องขึ้นกากบาท เรื่องที่ 2 คือใบงานชิ้นที่3 ดิฉันส่งไฟล์งานผิด เลยอยากแก้ไขส่งใหม่ค่ะ ซึ่งตอนนี้ยังไม่หมดเวลากำหนดส่งจึงอยากให้ผู้ดูแลระบบช่วยแก้ไขหน่อยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2/2561 (วข.ปัตตานี)
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Monday, 11 February 2019, 11:12 AM
 

ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง