[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง

 
Picture of ARTITAYA CHAIPOON
รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง
by ARTITAYA CHAIPOON - Saturday, 9 February 2019, 10:43 AM
 

นางสาวอาทิตยา ไชยพูน รหัสนักศึกษา 6150114100

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

 

เนื่องจากดิฉันส่งงานไปแล้ว แต่ต้องการจะแก้ไขข้อมูล แต่กด submi ไปแล้ว 

ต้องการจะแก้ไขใบงาน ที่ 2- 3-4 vide 3 (สำหรับวิทยาเขตตรัง)

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 10 February 2019, 7:47 PM
 

แก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง