[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-102

001-102

by NATNICHA CHATARAT -
Number of replies: 1

กลุ่มของหนูที่โทรไปวิทยาเขตตหาดใหญ่ เรื่องกลุ่ม7คนเนื่องจากเพื่อนในกลุ่มไปถ่ายงานกับsecอื่น

รายชื่อสมาชิคในกลุ่ม

นส ณัฐณิชา ชาตะรัตน์ 6150011060

นส ตระการตา เนตรทอง 6150011062

นส เพชรลดา รัตนมณี 6150011080

นาย นิติพล มากกำเนิด 6150011069

นาย กรวิชญ์ คำเนตร 6150011051

นาย พรศักดิ์ ลีธนศักดิ์สกุล 6150011019

นาย ธีรทัศน์ อุยสุย 6150011066

In reply to NATNICHA CHATARAT

Re: 001-102

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -

ประสานไปยังผู้สอนได้รับแจ้งว่า อนุญาต ค่ะ