[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง

 
Picture of NAREERAT JITLANG
รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง
by NAREERAT JITLANG - Saturday, 9 February 2019, 2:30 PM
 

อยากสอบถามเกี่ยวกับ ใบงานที่ 2-3-4 งานกลุ่ม (Video 4) สมาชิกในกลุ่มต้องเขียนใบงานทุกคนมั้ยค่ะ  

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา สำหรับ วิทยาเขตตรัง
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 10 February 2019, 8:19 PM
 

ขั้นตอนการส่งงาน (งานกลุ่ม)