[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา วิทยาเขตตรัง

 
Picture of SORAWIT KEAWSOMBOON
รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา วิทยาเขตตรัง
by SORAWIT KEAWSOMBOON - Saturday, 9 February 2019, 4:31 PM
 

นายสรวิชญ์ แก้วสมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 6150114088

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

 

แจ้งเรื่อง ส่งเอกสารผิด และได้กด submit ยืนยันไปแล้ว 

เรื่องที่ต้องการแก้ไข คือ video 4 พ่อเลี่ยม บุตรจันทรา

 

จึงแก้ไขเอกสารมาดังนี้ 

Picture of PANINCHAYA SUWANCHATREE
Re: รายวิชา 001-102 ศาสตร์พระราชา วิทยาเขตตรัง
by PANINCHAYA SUWANCHATREE - Sunday, 10 February 2019, 8:16 PM
 

แก้ไขให้แล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งงานทุกครั้ง